معرفی شرکت:

شرکت فراز فنون مرکزی با هدف ایجاد تغییراتی نوین در راستای خدمت به بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات، چاپ و تکثیر، بازاریابی و تبلیغات، نشر دیجیتال و … و به واسطه در اختیار داشتن متخصصین و نیروهای مجرب در زمینه خدمات فنی، مهندسی و بازرگانی امور انفورماتیک و مخابرات، سخت افزارها و نرم افزارها، ماشین های اداری و دستگاه های تکثیر پا به این عرصه نهاد.
این شرکت به واسطه قرارگیری در مجموعه معدنی، صنعتی، فناوری اطلاعات، بازرگانی و خدماتی فراز، متشکل است از:
• شرکت فراز معدن مرکزی
• شـرکت بازرسی بین المللی شـاردین آفـرین
• شرکت بازرسی بین المللی اینترتک قشم
• سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح وزارت دفاع
• شرکت صنعتگـران فراز معدن
• موسسه فرهنگی فراز فنون رسانه
• کانون آگهـی و تبلیغاتی سینا
• چاپخـانه فـراز چـاپ مرکزی
شرکت فــراز فنون مرکزی

و به عنوان یکی از اعضای شورای عالی انفورماتیک و سازمان نظام صنفی رایانه ای و ماشین های اداری، موسسه توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال و مجامع کانون های آگهی و تبلیغاتی کشور، با لحاظ نمودن رویکرد نظام اقتصادی نوین، در زمینه های مذکور، موفق به پیمودن گام های مؤثر و قابل توجهی گشته است.

 

موقعیت جغرافیایی:

دفتر مرکزی شرکت، در شهر اراک واقع در استان مرکزی می باشد. مساحت فضای کاری در دفتر مرکزی حدود ۱۵۰۰ مترمربع بوده که به صورت زیر در اختیار بخش های مختلف قرار دارد:
– ۲۵۰ متر مربع فضای بخش مالی – اداری (ستادی)
– ۲۴۰ متر مربع فضای بخش فناوری اطلاعات
– ۳۰۰ متر مربع فضای سایت چاپ
– ۲۵۰ مترمربع فضای بخش بازرگانی
– ۲۲۰ مترمربع فضای سایت ورود اطلاعات
– ۸۰ متر مربع فضای انبار قطعات و مواد مصرفی
– ۵۰ متر مربع فضای استراحتگاهی
– الباقی سایر موارد
این شرکت دارای دو دفتر فرعـی در شهـرهای تهـران و شیـراز است. مساحت فضای کار در مجموع بخش های اداری – ستادی، بازرگانی و… در هر یک از ایـن دفـاتر حـدود ۲۵۰ متـرمربع می باشد.

نیروی انسانی:

مدیران، کارشناسان، متخصصین و پرسـنل مشغول به کار در شرکت فراز فنون مرکزی بیش از ۱۰۰ نفر میباشند که از این تعداد حدود ۶۰ نفر از پرسنل در دفتر مرکزی و ۴۰ نفر الباقی در سایر استان ها مشغول به فعالیت می باشند. کلیـه پرسنـل این مجموعه همواره درصدد ایجاد و توسعه راه حل های خلاقانه و نوین در حوزه شغلی خـود می باشند و این برنامه ها از سوی مدیران ارشد شرکت با هدف بهبود و ارتقاء جایگـاه پرسنل و سازمان همــواره پشتیبانی و مدیریت شده است. به همین منظور شناسایی توانایی ها و نیاز های دانشی افراد و مجموعه، تقـویت و پوشش نقاط قوت و ضعف دانشی، ارتقا سطـح دانـش منابع انسانی و پایداری و استمرار در بهبود کیفیت سطـح دانش و طبقه بندی و سازماندهی دانش افراد همـواره از مهـم ترین اهداف و برنامه های سازمان در زمینه مدیریت دانش نیروی انسانی این مجموعه بوده است.

چارت سازمانی: