• شورای عالی انفورماتیک کشور
• سازمان نظام صنفی رایانه ای و ماشین های اداری

 

 

 

• نشـر دیجیتـال برخط
• نشـر دیجیتـال مبتنی بر حامل
• نشـر دیجیتـال تصدی رسانه بر خط کاربر محور
• نشـر دیجیتـال تصدی رسانه بر خط پیام ده
• نشـر دیجیتـال تصدی رسانه بر خط تلفن هوشمند
• کانون آگهی و تبلیغات بازرگانی
• مجتمع چاپ دیجیتال

 

 

 

• گواهینامه بین المللی ایـزو ۹۰۰۱
• گواهینامه بین المللی ایزو ۱۴۰۰۱

 

 

 

• پست بانک استان مرکزی
• سازمان بهزیستی استان مرکزی
• سازمان بهزیستی استان کرمانشاه
• کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد
• کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه
• کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس
• موسسه خیریه بیماران کلیوی
• موسسه خیریه محک